La Llar Residència Gentilis és un establiment de servei social substitutori de la llar, especialitzat en l’àmbit de salut mental.

És un centre concertat acreditat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, inscrit en el registre de la Generalitat de Catalunya del departament de Benestar Social i Família.

Transperència

Informació institucional
Funcions i activitats de l’entitat

La Llar Residència Gentilis és una entitat privada (Gentilis Grup, S.Ln NIF: B-63336200) d’iniciativa mercantil situada al carrer Cerdanya, 2, a la urbanització Creu Nova a Corbera de Llobregat.

Es tracta d’un espai residencial ubicat en l’entorn comunitari de Corbera de Llobregat. Té una capacitat residencial de 50 places, 45 d’elles formen part de la xarxa de salut mental de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Les altres 5 són de gestió privada.

Les llars residència són establiments d’atenció permanent i flexible en què les persones amb malaltia mental de llarga evolució i problemàtica social greu poden viure les vint-i-quatre hores i rebre el suport d’un equip multidisciplinari de professionals.

Els professionals de les llars residència tenen com a objectiu la plena integració i normalització social de les persones usuàries, així com la prevenció i el tractament del deteriorament produït per la cronicitat de la malaltia.

El centre disposa d’un equip tècnic multidisciplinari format per Psicòloga, Infermera, Infermer psiquiàtric, Treballadora Social i auxiliars de psiquiatria.

Respecte a les 30 places gestionades per l’ ICASS, l’accés a les llars residència es tramita mitjançant el programa d’ajuts per a l’accés als habitatges amb serveis comuns. L’usuari o usuària participa en el cost del servei mitjançant una aportació econòmica que s’estableix en funció de la naturalesa del cost de referència i el seu nivell de renda.

El servei de llar residència pot tenir caràcter temporal o permanent.

Pel que fa a les 20 places de gestió privada, l’accés a la llar es tramita directament amb l’equip, que valoren si la persona és perfil de la llar i l’usuari ha d’abonar la totalitat del cost ser servei.

En aquest cas el servei de llar residència també pot tenir caràcter temporal o permanent.

Principal normativa aplicable
  • Llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya, la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials.
  • El Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat, estableix i regula el suport que es presta en els serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat, dels habitatges amb serveis comuns per a persones amb discapacitat i dels serveis de centres residencials per a persones amb discapacitat del Sistema Català de Serveis Socials i de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.
  • Decret 176/2000, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.
  • Ordre de 20 d’abril de 1998, per la qual s’estableix el Programa d’ajuts per a l’accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb disminució derivada de malaltia mental.
Composició de l’organigrama

Xavier  Bardera Montals, Gerent Gentilis Grups S.L

Rosa Maria Falces Ros, Treballadora Social Llar Residència Gentilis

Raquel Puigpinós Barragan, Coordinadora Llar Residència Gentilis

Maria Guerreo Serena, Directora i psicòloga del centre